กติกา นับยอด
โครงการสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 2 ล้านจบ
บูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์
พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์

    1.ต้องสวดในวัดรวมกลุ่มกัน เป็นหมู่คณะ ตามสถานที่ที่เจ้าหน้าที่วัดได้กำหนดไว้ อาทิเช่น มหาธรรมกายเจดีย์ หอฉัน จุดพิมพ์พระ ฯลฯ ซึ่งแต่ละจุดจะมีเจ้าหน้าที่คอยนับยอดจำนวนสวดให้


     2. ศูนย์สาขาภายในประเทศและต่างประเทศ ให้ทำกิจกรรมสวดธัมมจักฯ โดยรวมกลุ่มสวดพร้อมเพรียงกันเป็นหมู่คณะภายในศูนย์ โดยมีตัวแทนแต่ละศูนย์เป็นผู้ส่งยอดสวด
    3. การสวดเดี่ยว หรือต่างคนต่างสวด สามารถบันทึกไว้ดูสถิติเพื่อนึกถึงบุญเองได้ แต่จะถือว่าเป็นการซ้อมสวด ไม่ได้นับเข้ายอดสวดโครงการ 2 ล้านจบ เพราะโครงการสวดธัมมจักฯ 2 ล้านจบนี้จะเน้นการสวดมนต์เป็นทีมเป็นหมู่คณะ