กติการับโล่ประกาศเกียรติคุณ

โครงการสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร


- กติกาการเข้าร่วมโครงการรับโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณ  🏆


1. รวมกลุ่มกันสวดธัมมจักฯเป็นหมู่คณะตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป ขณะสวดให้ส่งจิตระลึกถึงพระรัตนตรัย 

    พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ ณ พระมหาธรรมกายเจดีย์

2. สามารถสวดได้ในสถานที่ต่างๆ เช่น หน้าพระมหาธรรมกายเจดีย์, ศูนย์สาขา, ศูนย์ปฏิบัติธรรม,
ศูนย์อบรม, วัด, โรงเรียน, บ้านกัลยาณมิตรหรือสถานที่ใดที่รวมกลุ่มจัดสวด,
สวดในรถขณะเดินทางไปกิจกรรมบุญ ฯลฯ3. ทีมที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการ สามารถลงทะเบียนสมัครและบันทึกจำนวนคนและยอดสวดในแต่ละวัน

- สำหรับทีมทั่วไป ส่งยอดได้ที่ http://kawga24nor.blogspot.com หรือ

- สำหรับทีมภายในประเทศ ส่งยอดได้ที่เวบไซต์ http://new.rgtcenter.com หรือ


- สำหรับทีมโรงเรียน มหาวิทยาลัย ส่งยอดได้ที่เวบไซต์ http://www.vstarproject.com


4. การนับคะแนนยอดสวดเพื่อรับใบประกาศเกียรติคุณและโล่รางวัล
เริ่มตั้งแต่วันที่ 
21 ธันวาคม พ.ศ.2559 และสิ้นสุดการนับคะแนน วันที่ 22 เมษายน พ.ศ.2560
โดยนับยอดจากการส่งยอดผ่านเว็บไซต์ที่ระบุไว้ในข้อ3 เท่านั้น5. พิธีมอบโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณ วันอาทิตย์ต้นเดือนที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ยกเว้นทีม จากส่วนกลางที่เขตในจัดตั้งขึ้นสวดภายในวัดพระธรรมกายจะสงวนสิทธิ์ในการรับรางวัล

6. โล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณ แบ่งเป็นประเภทต่างๆ ดังนี้

ก. ประเภทโล่รางวัล ที่มียอดสวดธัมมจักฯ สูงสุด

🏆- โล่รางวัลสำหรับจังหวัดภายในประเทศ ที่มียอดสวดรวม
     สูงสุด 5 อันดับแรก

🏆- โล่รางวัลสำหรับจังหวัดที่มาสวดหน้าพระมหาธรรมกายเจดีย์ มียอดสวดรวม
    สูงสุด 5 อันดับแรก


🏆- โล่รางวัลสำหรับจังหวัดที่พาสาธุชนมาสวด
      หน้าพระมหาธรรมกายเจดีย์จำนวน
     สูงสุด 10 อันดับแรก


🏆- โล่รางวัลสำหรับศูนย์ฯภายในประเทศ ที่มียอดสวดรวม 
     สูงสุด 5 อันดับแรก


🏆- โล่รางวัลสำหรับทีมต่างประเทศ ที่มียอดสวดรวม
        สูงสุด 5 อันดับแรก

🏆- โล่รางวัลสำหรับวัดกัลฯ ที่มียอดสวด 
     สูงสุดระดับประเทศจำนวน 5 อันดับแรก


🏆โล่รางวัลสำหรับวัดกัลฯที่มียอดสวด 
     สูงสุดระดับภาค 18 ภาค


ข. ประเภทใบประกาศเกียรติคุณประเภทจังหวัดภายในประเทศ

รางวัลชมเชย      ยอดสวด    10,000  -    99,999   จบ

รางวัลดีเด่น        ยอดสวด  100,000  -  199,999   จบ
รางวัลยอดเยี่ยม  ยอดสวด  200,000  -  299,999   จบ
รางวัลเกียรติคุณเหรียญทอง            300,000        จบขึ้นไป

ค. ประเภทใบประกาศเกียรติคุณ ประเภททีมภายในประเทศ
รางวัลชมเชย       ยอดสวด  1,000  -  21,999  จบ
รางวัลดีเด่น         ยอดสวด   22,000  -  48,999  จบ
รางวัลยอดเยี่ยม   ยอดสวด   49,000  -  72,999  จบ
รางวัลเกียรติคุณเหรียญทอง          73,000        จบขึ้นไป

ง. ประเภทใบประกาศเกียรติคุณ ประเภททีมต่างประเทศ
รางวัลชมเชย      ยอดสวด      1,000 - 4,899    จบ
รางวัลดีเด่น        ยอดสวด      4,900 - 10,999 จบ
รางวัลยอดเยี่ยม  ยอดสวด   11,000 - 21,999 จบ
รางวัลเกียรติคุณเหรียญทอง         22,000    จบขึ้นไป
จ. ประเภทใบประกาศเกียรติคุณ ประเภทวัดกัลฯ

ระดับจังหวัดได้รับใบประกาศทุกวัดที่เข้าร่วมโครงการโดยระบุยอดการสวดไว้ในใบประกาศ 
  และวัดที่มี ยอดสวดสูงสุด 5 อันดับแรก ในจังหวัด จะระบุอันดับในใบประกาศ-------------------------------------------------------------


ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่

Line : @kawga24nor และผู้ประสานงานทุกสาย